emeklilik

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Hakkında Merak Edilenler

Bireysel Emeklilik BES Yaptırmak İçin 10 İyi Neden

1.Rahat Bir Emeklilik

BES’e, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olmayı düşünmediniz mi şimdiye kadar? Mevcut hayat standartlarınızı sadece Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacağınız emekli maaşı ile devam ettirmeniz mümkün mü?

Bireysel emeklilik sistemi BES, emeklilik döneminizde size ek bir gelir sağlayarak refah seviyenizi arttırmak amacıyla sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak oluşturuldu.

Bir emeklilik şirketinde emeklilik sözleşmesi akdedenler bireysel emeklilik sistemine katılabilir.

Sistemde en az 10 yıl kalarak ve 56 yaşını tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilirsiniz.

Emekliliğe hak kazandığınızda üç farklı emeklilik seçeneğine sahip olursunuz. Birikimlerinizi toplu olarak alabileceğiniz gibi, tercihleriniz doğrultusunda bir geri ödeme planı dahilinde programlı olarak ya da yıllık gelir sigortası ürünü satın alarak emeklilik maaşı alabilir veya hesabınızdaki tutarı belirtilen seçenekler arasında paylaştırabilirsiniz.

2.Güven

Sistemin tüm unsurları denetim altındadır. Şirketinizin faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı, fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenir. Şirketinizin bağımsız dış denetim yaptırması zorunlu olduğu gibi, fonların hesap ve işlemleri ayrıca bağımsız dış denetime tabidir.

Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izlenir.

3.Şeffaflık

Şirketinizin internet sitesinde sizin adınıza oluşturulan ve şifre ile girilebilen güvenli sayfadan bireysel emeklilik hesabınıza ait günlük bilgilere erişebilirsiniz. Ayrıca bireysel emeklilik hesaplarınız Takasbank nezdinde tutulduğundan, bu hesaplardan da günlük olarak fon paylarınızı izleyebilirsiniz.

4.Devlet Katkısı

Bireysel emeklilik sistemine ödediğiniz katkı payı tutarının %25’i, ilgili yıla ait brüt asgari ücret tutarının %25’i ile sınırılı olmak kaydıyla, devlet katkısı olarak hesabınıza ödenir.

5.Emeklilik Gelirinizi Etkileyen Kararlarda Söz Hakkı

Bireysel emeklilik aracınız. emekliliğe yönelik beklentilerinize, gelir düzeyinize ve yaşınıza uygun bir emeklilik planı teklifi sunar. Fon dağılımı sizin tercihinize göre belirlenir. Herhangi bir fon dağılım tercihinde bulunmamanız halinde birikimleriniz, portföy sınırlamaları Kurulun görüşü alınarak Müsteşarlıkça belirlenen standart fonlarda yatırıma yönlendirilir.

Emeklilik planınız çerçevesinde, yatırım yapmak istediğiniz fonu alma, istediğiniz risk derecesine göre seçme ve yılda 6 defa değiştirme hakkınız var.

6.Profesyonel Fon Yönetimi

Birikimleriniz emeklilik yatırım fonlarında profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetilir.

7.Lisanslı Aracılardan Hizmet

Bireysel emeklilik sisteminin tanıtım, pazarlama ve satışı, mesleki yeterlilikleri ölçülmüş, sınavda başarılı olmuş bireysel emeklilik aracıları tarafından yapılır.

8. Ödemeye Ara Verme Hakkı

Mali durumunuzda beklenmedik gelişmeler olduğu dönemlerde katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz.

Ara verme durumunda, şirket tarafından yapılacak kesintilere maruz kalabileceğinizi unutmayız.
9. İşveren Grup Emeklilik Sözleşmeleri

Eğer işverenseniz; çalışanlarınız adına ödediğiniz katkı paylarını, ücretle ilişkilendirmeksizin ticari kazancınızın tespitinde gider olarak indirebilirsiniz. Çalışanlarınız için ödediğiniz katkı payları ve getirilerinden oluşan birikimler için 7 yılı aşmamak kaydı ile hak kazanma süresi tespit edebilirsiniz. Bu şekilde çalışanlarınız için motivasyon, firmanız için çalışan sadakati sağlamış olursunuz.

10. Başka Bir Emeklilik Şirketine Aktarım

Mevcut şirketinizdeki emeklilik sözleşmelerinizi yürürlük tarihinden itibaren en az 2 yıl şirkette kaldıktan sonra, başka şirketten aktarımla düzenlenen sözleşmelerinizi ise en az 1 yıl şirkette kaldıktan sonra başka bir emeklilik şirketine aktarabilirsiniz.

Mevcut şirketinizdeki birikimlerinizi başka bir emeklilik şirketine aktarırken, varsa giriş aidatı borcunuzun birikimlerinizden indirilip indirilmediğini kontrol edin.

Şirket ve Plan Seçerken

Giriş Aidatı, Yönetim Gider Kesintisi ve Ara Verme Kesintileri

Emeklilik şirketi, yeni bir bireysel emeklilik hesabı açtırmanız ve aynı şirkette başka bir bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmeniz olmaması durumunda sizden giriş aidatı talep edebilir. Giriş aidatı peşin, azami 1 yıl içinde tahsil edilmek üzere taksitli veya ertelenmiş olarak alınabilir.

Ayrıca emeklilik şirketlerinin, giderlerini karşılamak amacı ile yatırdığınız katkı payları ile birikiminiz üzerinden yönetim gider kesintisi yapma hakkı bulunuyor.

Buna ek olarak, vadesinde ödemediğiniz katkı payının ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde hesabınıza herhangi bir ödeme yapmamanız durumunda ödemeye ara verdiğiniz kabul edilir. Ödemeye ara vermeniz halinde ara verme süresi boyunca birikiminizden ek yönetim gideri kesintisi yapılabilir. 1 yıl boyunca ödemeye ara verme durumunda bireysel emeklilik hesabınıza ilişkin olarak emeklilik gözetim merkezine ödenen sabit giderler birikiminizden indirilebilir.

Sözleşmenizin ilk 5 yılında; giriş aidatı, yönetim gider kesintisi ve ara verme kesintileri toplam tutarı, her bir yıl için ilgili takvim yılının ilk altı ayında uygulanan aylık brüt asgari ücretin %8,5’ini aşamaz. Sözleşmenizin 6. yılı ve sonrası için ilgili kesintisiler yapılmaz. Emeklilik veya zorunlu ayrılma durumları haricinde, 5 yıldan önce sözleşmenizi sonlandırmanız halinde, bu maktu tutarın sözleşmenizin 5. yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen ve ayrılma tarihinize kadar şirketçe tahsil edilmemiş olan kısmı, şirketçe bireysel emeklilik hesabınızdaki birikiminizden ertelenmiş giriş aidatı şeklinde indirilebilir.

Şirketiniz, sözleşmenizin ilk 5 yılında her yıl için yapılan kesintilerin, yukarıda belirtilen kesinti üst sınırlarını aşıp aşmadığını kontrol eder.

İlgili sınırlamaların aşıldığının tespiti halinde aşan tutar ilgisine göre tarafınıza veya emeklilik hesabınıza takip eden 5 iş günü içinde iade edilir.

Plan tercihinizi yaparken plan kapsamında sunulan giriş aidatı ödeme şekilleri ve tutarlarını ve ödediğiniz katkı payına, varsa başlangıç katkı payına, ek katkı payına ve birikim tutarınıza uygulanan yönetim gideri kesintisi oranlarını ve ara verme durumunda yapılacak kesinti uygulamalarını gözden geçirmeyi unutmayın!

Fon Toplam Gider Kesintisi

Emeklilik şirketiniz, fon net varlık değeri üzerinden yapılan fon işletim gideri kesintisi dahil olmak üzere, fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan gider kesintisi yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak toplam kesinti oranları üst sınırları, günlük azami yüzbinde 3, yüzbinde 5,25, yüzbinde 6,25 olmak üzere üçe ayrılmış olan fon grubu bazında belirlenmiştir. Fon işletim gideri kesintisi oranı, bireysel emeklilik hesaplarındaki artan birikimle doğru orantılı olarak daha önemli hale gelir.

Grup Emeklilik Yatırım Fonları Azami günlük fon toplam

gider kesintisi oranı

Azami yıllık fon toplam

gider kesintisi oranı (%)

I Para Piyasası Fonları / Kıymetli Madenler Fonu Yüz binde 3 1,09
II Borçlanma Araçları Fonu

Standart Fon

Endeks Fonu

Yüz binde 5,25 1,91
III Hisse Senedi Fonu

Katılım Fonu

Karma Fon

Fon Sepeti Fonu

Değişken Fon

Yaşam Döngüsü/Hedef Fon

Yüz binde 6,25 2,28

Fon türleri bazında yapılan performans kesintisi ve fona ilişkin zorunlu giderlerin karşılanmasına yönelik kesintiler hariç olmak üzere fonlardan yapılan fon toplam gider kesintileri, sözleşmenin 6. yılından itibaren yıllık olarak her sözleşme yılı sonunda ve sözleşmenin sonlandırılması durumunda sonlandırma tarihini takip eden 5 iş günü içinde ilgisine göre tarafınıza veya emeklilik hesabınıza 01.01.2021 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen oranlarda iade edilecektir.

Sözleşme Yılı İade Oranı
6 %2,5
7 %5
8 %7,5
9 %10
10 %12,5
11 %15
12 %17,5
13 %20
14 %22,5
15 ve üzeri %25

 

2021 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kesinti Kontrolleri ve İadeler

Sözleşmenizi 6. yıl ve sonrasında sonlandırmanız durumundasözleşmeniz kapsamında yapılabilecek toplam kesinti tutarı,, sonlanma tarihinde, sözleşmeniz kapsamında devlet katkısı hesabınızda bulunan tutarın aşağıda belirtilen oranlarını aşamaz. Buna ilişkin üst sınır kontrolü 01.01.2021 tarihinde uygulanmaya başlayacaktır.

Sözleşme Yılı Azami Oran
6 %60
7 %70
8 %80
9 %90
10 ve üzeri %100

 

İlgili sınırlamaların aşıldığının tespiti halinde aşan tutar ilgisine göre tarafınıza veya emeklilik hesabınıza 5 iş günü içinde iade edilir.

2021 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kesinti İadelerine Konu Olmayacak Durumlar

01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak olan devlet katkısı ile ilişkilendirilen kesinti üst sınırı kontrolü aşağıda belirtilen durumdaki sözleşmeler için yapılmayacaktır.

Kontrol tarihi itibarıyla;

  • Toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin 10 katını aşan sözleşmeler
  • Düzensiz ödeme durumunda olan sözleşmeler

Birikim tutar hesaplamasında ilgili takvim yılının ilk 6 ayında geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarı dikkate alınacaktır.

Plan Kapsamında Sunulan Fonlar

Planınızın belirlediği stratejiler doğrultusunda sunduğu fonlar da farklılık gösterebilir.

Plan dahilinde sunulan fonların yatırım tercihleriniz ile uyuştuğundan emin olun.
Katkı Payı

Emeklilik şirketlerinin emeklilik ürünü olan planları alabilmek için şirketlerce minimum katkı payı tutarı belirlenebilir. Emeklilik sözleşmesinin ilgili plana dahil olması halinde, ödenen katkı payı tutarının en az bu tutar kadar olması gerekir.

Asgari katkı payı tutarının üzerindeki herhangi bir tutarı katkı payı olarak belirleyebilirsiniz. Ödediğiniz katkı payı tutarının, birikim tutarınızı etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunu unutmayınız.

Düzensiz Ödeme

Vadesi 01.01.2016 ve sonrası olan katkı payı ödemelerinizi 3 ay içinde, yapmamanız durumunda, ilgili sözleşmeniz çerçevesinde düzensiz ödeme yaptığınız kabul edilir.

Sözleşmenizin düzensiz ödeme statüsünden çıkabilmesi için, emeklilik sözleşmenizin katkı payı ödenmemiş vadelerine ilişkin tutarlarının tamamının tek seferde ödemeniz gerekmektedir.

Bununla birlikte, katılımcının düzensiz ödeme statüsünden çıkarılması hususunda, mevzuat kapsamında olmak koşulu ile dahil olunan plan kapsamındaki uygulamalar esastır.

Şirketinize planınız kapsamında, katılımcının düzensiz ödeme statüsünden çıkarılması hususunda katılımcı lehine yapacağı uygulamalar olup olmadığını sorunuz.

Özel Hizmetler/Ek Faydalar

<

p class=”metin1″>Şirketiniz standart hizmetler dışında plan kapsamında ek hizmetler veya faydalar sunabilir.
Şirketinizden planınız kapsamında sunulan bu tür hizmet ve faydaların kapsam ve geçerlilik sürelerini öğrenin.

Blokaj Süresi

Kredi kartı ile ödeme yaptığınız durumlarda emeklilik şirketinin kredi kartınıza uygulayacağı blokaj süresini öğrenin.

Hizmet Sunumu ve Kalitesi

<

p class=”metin1″>Şirketiniz bireysel emeklilik hesabınıza ait günlük bilgilere erişiminizi sağlamakla ve bazı bilgi, belge ve hizmetleri çağrı merkezi ve internet sitesinde sizin adınıza oluşturulan güvenli sayfalar aracığı ile sunmakla yükümlüdür.
Tercih ettiğiniz iletişim kanalı aracığı ile şirketiniz tarafından sunulan hizmetlerin ve hizmet kalitesinin beklentilerinizi karşıladığından emin olun.

Cayma Hakkı ve Yürürlüğe Girme

Emeklilik sözleşmeniz, şirketiniz tarafından reddedilmediği takdirde, varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer. Emeklilik şirketiniz sözleşmenizi, yürürlük tarihinden itibaren 10 iş günü içinde tercihiniz doğrultusunda kalıcı veri saklayıcısı (kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) ile veya matbu halde size göndermekle yükümlüdür.

Teklif formunu imzalamanızı veya teklifi onaylamanızı müteakip iki ay içinde cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Cayma bildiriminin şirkete ulaşmasını takip eden işgünü verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikim bildirimin şirkete ulaşmasını takip eden 10 iş günü içinde fon toplam gider kesintisi haricinde yapılan diğer tüm kesintilerle birlikte iade edilir. Sözleşmeniz yürürlüğe girdikten sonra cayma hakkını kullanmanız durumunda, varsa getiri tutarı stopaja tabi olur.

İşveren grup emeklilik sözleşmelerinde işverene “sözleşme”, katılımcılara ise işveren yürürlük tarihinden itibaren 10 iş günü içinde işverenin tercihi doğrultusunda kalıcı veri saklayıcısı ile veya matbu halde gönderilir.
Cayma hakkı süreniz dolmadan önce, teklif formu ve giriş bilgi formunuzu okuyarak, sözleşmeniz kapsamında yapılacak kesintileri inceleyiniz.

Devlet Katkısı

Devlet Katkısı

Bireysel emeklilik sisteminde, (işverenler tarafından ödenenler hariç) bireysel emeklilik hesabınıza ödediğiniz katkı paylarının %25’ine karşılık gelen tutar vergi mükellefi olup olmamanıza bakılmaksızın devlet katkısı olarak devlet katkısı hesabınıza ödenir. Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının %25’ini geçemez. Limit hesabı katılımcı bazında yapılır.

1 Ocak 2013 tarihinden sonra sistemde geçirilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda devlet katkısı hesabındaki tutarın bir bölümü veya tamamına hak kazanılacaktır.

1 Ocak 2013’ten Sonra Sistemde Geçirilen Süre Hak Ediş Oranı
3 yıldan 6 yıla kadar %15
6 yıldan 10 yıla kadar %35
10 yıl ve daha fazla %60
Emeklilik, vefat, maluliyet %100

1 Ocak 2013 tarihinden önce sisteme girmiş olan katılımcıların devlet katkısına hak kazanmaya esas süresinde dikkate alınmak üzere 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla sistemde bulundukları toplam süreye, bu tarihten itibaren 3 yıl sistemde kalmak koşuluyla 1 Ocak 2016 tarihinde bir defaya mahsus olmak üzere;

a) Sistemde 3 yıldan fazla 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl,
b) Sistemde 6 yıldan fazla 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl,
c) Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl

süre eklenmiştir.

Sözleşme Türleri

Bireysel Emeklilik Sözleşmesi

Katılımcı ve şirket taraf olarak yer alır, bireysel emeklilik planına bağlı olarak kurulur. Sözleşmeden kaynaklanan haklar kural olarak katılımcı tarafından kullanılır.

Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi

Sözleşmeden kaynaklanan haklar ilgisine göre katılımcı, sponsor veya işveren tarafından kullanılır.

a) 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun Ek 2 nci ve Geçici 2 nci maddeleri kapsamında şirket ile işverenin düzenlediği emeklilik sözleşmesi,

b) Bir grup emeklilik planına bağlı olarak düzenlenen ve şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesi,

c) Katılımcılardan bizzat veya yetkili organları vasıtasıyla onay alan sponsorun katılımcılar adına katkı payı ödediği veya katkı payının ödenmesine aracılık ettiği ve katılımcılar adına sponsor ile şirketin taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesi kategorilerinde düzenlenebilir.

İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi

Bir istihdam ilişkisine dayalı olarak, bir işveren ile şirket arasında imzalanan ve katılımcı adına işveren tarafından katkı payı ödenen emeklilik sözleşmesidir.

Fon dağılımı-plan değişikliği ve aktarım hakları hak kazanma süresi sonuna kadar kural olarak işveren tarafından kullanılabilir. İşveren, fon dağılımı değişikliği kullanım hakkını katılımcıya devredebilir.

Haklarınızı Biliyor musunuz?

Cayma Hakkı

Teklif formunu imzalamanızı veya teklifi onaylamanızı müteakip iki ay içinde cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Cayma bildiriminin şirkete ulaşmasını takip eden işgünü verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikim bildirimin şirkete ulaşmasını takip eden 10 iş günü içinde fon toplam gider kesintisi haricinde yapılan diğer tüm kesintilerle birlikte iade edilir. Sözleşmeniz yürürlüğe girdikten sonra cayma hakkını kullanmanız durumunda, varsa getiri tutarı stopaja tabi olur.

Teklif formunu imzalamanızı veya teklifi onaylamanızı takip eden iki aydan sonra cayma hakkını kullanamayacağınızı unutmayın.
Bu tarihten sonra sistemden ancak çıkış işlemi yaparak ayrılabilirsiniz.

Plan ve Fon Dağılım Değişikliği

Yılda 4 kere plan değişikliği ve 6 kere birikimlerinizin ve ödediğiniz katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranlarına veya tutarlarına ilişkin değişiklik yapabilirsiniz.

Ödemeye Ara Verme

İstediğiniz zaman ödemeye ara verebilirsiniz. Vadesinde ödemediğiniz katkı payınızın ödeme tarihini takip eden üç ay içinde, emeklilik hesabınıza herhangi bir ödeme yapmamanız durumunda, ilgili sözleşmenizde ödemeye ara verdiğiniz kabul edilir.

Bu durumda şirketinizin ek yönetim gideri kesintisi yapabileceğini unutmayın.

Birikimlerin Başka Şirkete Aktarımı

Mevcut şirketinizdeki emeklilik sözleşmelerinizi yürürlük tarihinden itibaren en az 2 yıl şirkette kaldıktan sonra, başka şirketten aktarımla düzenlenen sözleşmelerinizi ise en az 1 yıl şirkette kaldıktan sonra başka bir emeklilik şirketine aktarabilirsiniz.

Aktarımla kurulan yeni emeklilik sözleşmesi için giriş aidatı ödemezsiniz. Ancak aktardığınız emeklilik sözleşmenize ait, varsa giriş aidatı borcunuzun birikimlerinizden indirilip indirilmediğini kontrol edin.

Haciz ve Rehinden Muafiyet

Bireysel emeklilik hesabınızdaki fon paylarından sistemde bulunduğunuz ay sayısı ile brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarınız ve bireysel emeklilik sisteminden emekli olmanız durumunda yapılan yıllık gelir sigortası ödemelerinin haciz, rehin veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarına kadar olan kısmı (nafaka borçları hariç olmak üzere) haczedilemez, rehnedilemez ve iflas masasına dahil edilemez.

Aynı şirkette veya farklı şirketlerde birden fazla hesabınız varsa, haczedilemeyecek tutar tüm hesaplarınızdaki toplam tutar üzerinden yapılır.

Varsa işveren grup emeklilik sözleşmesine bağlı olarak açılmış hesabınızdaki birikimler hak kazanma süresi sonuna kadar hesaplamaya dahil edilmez.

Yatırmış olduğunuz katkı payları, emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmektedir.

Emeklilik Yatırım Fonu Nedir?

Emeklilik şirketi tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan malvarlığıdır.

Nasıl Seçmeliyim?

Planınız kapsamında sunulan fonları yatırım tercihinize göre belirleyerek birikimlerinizi, seçeceğiniz fonlar arasında plan kapsamında tanımlanan sınırlar dahilinde istediğiniz oranlarda paylaştırabilirsiniz.

Fonun amacı ve yatırım stratejisi ile sizin yatırım tercihlerinizin uyuşması fon seçiminde dikkat edilecek unsurlar arasında. Şirketlerin WEB sitelerinden bulabileceğiniz yatırım fonları tanıtım kılavuzları, fiyat ve getiri bilgileri fon seçiminizde yardımcı olacaktır.

Emeklilk Fonları Ne Kazandırdı Tıklayın

Standart Fon: Herhangi bir tercihte bulunmazsanız, katkı paylarınız öncelikle standart fonlarda yatırıma yönlendirilir.

Nerede Saklanır?

Sizin adınıza alınan emeklilik yatırım fonları, bağımsız bir saklayıcı kuruluş olan Takasbank-İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş (Takasbank) saklanır.

Takasbank nezdinde tutulan bireysel emeklilik hesaplarınızı e-Devlet veya Takasbank şifresi ile Takasbank’tan , birikimlerinizi yine şirketinizden alacağınız şifre ile şirketiniz WEB sitesi veya çağrı merkezinden takip edebilirsiniz.

Emekliliğe Hak Kazanma

Nasıl Emekli Olurum

Sistemde 10 yıl boyunca kalıp 56 yaşınızı doldurmuşsanız sistemden emekli olmaya hak kazanırsınız.

Emeklilik hakkı kazandığınız anda emekli olmak zorunda değilsiniz. Örneğin, çalışmaya devam ediyorsanız birikim yapmaya devam edebilirsiniz.

Emeklilik hakkınızı kullanacağınızı şirketinize yazılı olarak beyan ederek emeklilik hakkınızı kullanırsınız.

Ancak, sistemde kalıp birikiminizi hazırlanacak bir program çerçevesinde alarak emeklilik hakkınızı kullanmanız halinde, ilgili hesaba katkı payı ödeyemezsiniz.

Emeklilik Seçeneklerim

Emekliliğe hak kazandığınızda:

1. Birikimlerinizin tamamını ya da bir kısmını toplu olarak alabilirsiniz.

2. Hazırlanacak bir program çerçevesinde aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık dönemlerde birikimlerinizin ödenmesini talep edebilirsiniz. Programlı geri ödeme seçeneğinde, ödeme dönemi ve tutarınızı yılda en fazla iki kez olmak üzere değiştirebilir, fon dağılımı değiştirme ve aktarım haklarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Programlı Geri Ödeme hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

3. Yıllık gelir sigortası yaptırarak maaş bağlanmasını talep edebilirsiniz. Maaşınızı aylık, üçer aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde alabilirsiniz.

Yıllık Gelir Sigortası hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Sistemden Çıkışta Vergilendirme

Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanırsanız;

yapılan ödemenin içerdiği getiri tutarı üzerinden %5 oranında stopaj kesintisi yapılır. Ancak, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılırsanız getiri tutarı üzerinden yapılacak stopaj kesintisi;

  • 10 yıl süre ile sistemde kalmadan sistemden ayrılırsanız %15,
  • En az 10 yıl süre ile sistemde kalarak ancak 56 yaşınızı tamamlamadan ayrılırsanız %10 olur.
Birden Fazla Sözleşmeniz Varsa

Sadece bir emeklilik sözleşmesinden emeklilik hakkı kazanmanız emekli olmanız için yeterli! Aynı anda birden fazla emeklilik sözleşmeniz olması durumunda bir emeklilik sözleşmenizden emekliliğe hak kazandığınızda diğer tüm sözleşmelerinizden de aynı anda emekli olma hakkına sahip olursunuz.

Eğer emekli olmak istiyorsanız, otomatik katılım kapsamında kurulan sözleşmeleriniz hariç, yürürlükte olan tüm sözleşmelerinizi birleştirmeniz gerekmektedir.

Kaynak: http://emeklilik.egm.org.tr/

 

Başa dön
WhatsApp chat